Anketa 2019

Hlasovanie / OMRÖSTNING

Pravidlá hlasovania

Pravidlá ankety
TOP severský autor

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá ankety „TOP severský autor“, ktorá sa uskutoční na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom súťažnej podstránky na www.severskekrimi.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej ankety.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.

I. Cieľ ankety

1) Cieľom ankety o hodnotné ceny (ďalej len „anketa“) je zostaviť rebríček najobľúbenejších severských autorov. Súčasne je cieľom reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže – severských detektívok a trilerov.

2) Anketa sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom stránky www.severskekrimi.sk, s odkazmi z iných partnerských stránok.

3) Ankety sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. VII odsek 1 tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).

II. Vyhlasovateľ ankety, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ ankety

1) Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je spoločnosť IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

2) Technickú realizácia a servis zabezpečuje: A.I.S. s.r.o, Chemická 1, 831 04 Bratislava. IČO: 35 768 240. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19223/B.

III. ZAČIATOK A UKONČENIE ankety

Anketa prebieha od 21.januára 2019 až do 28. februára 2019.

IV. PRAVIDLÁ ANKETY

1. Hlasujúci sa môže ankety zúčastniť na web stránke s adresou: www.severskekrimi.sk.

2. Účastník ankety sa do boja o výhry (ďalej len výhry) zapojí tak, že:
a) zahlasuje za minimálne jedného, maximálne troch severských autorov zo zoznamu
b) vypíše svoje osobné, kontaktné údaje
c) odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami ankety a že ich akceptuje,
d) potvrdí odoslanie.

3. TOP severský autor

a) Anketa spočíva v hlasovaní za maximálne 3 severských autorov zo zoznamu.

b) Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten hlasujúci, ktorý zahlasoval za autora, a správne vyplnil kontaktné údaje počas termínu ankety.

c) Pre uplatnenie výhry bude hlasujúci kontaktovaný na zadaný e-mail.

d) Žrebovanie hlavnej výhry 8-dňový poznávací zájazd pre 1 osobu od BUBO sa uskutoční 4. marca 2019. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.severskekrimi.sk, na stránke www.bubo.sk, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter ap.) a partnerských stránkach.

e) V prípade výhry bude hlasujúci kontaktovaný pomocou e-mailovej adresy. Pokiaľ hlasujúci nebude reagovať na e-mail oznamujúci výhru po dobu viac ako 7 dní, táto výhra prepadne v prospech iných súťažiacich, alebo v prospech vyhlasovateľa / organizátora súťaže. V takýchto prípadoch môže prebehnúť žrebovanie náhradníkov, pre ktorých platia pri kontaktovaní tie isté pravidlá.

f) Vyhlasovateľ ankety si vyhradzuje právo vylúčiť z ankety všetkých hlasujúcich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel.

g) Potvrdením svojej účasti v ankete dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa ankety za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa, bez nároku na odmenu. Svoj súhlas môže účastník ankety kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi ankety.

h) Účasťou v ankete vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami ankety a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

i) Vyhlasovateľ ankety si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním ankety. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť z ankety každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.

V. VÝHRY, ŽREBOVANIE A VÝHERCOVIA ANKETY

1) Hlavná výhra: Metropoly Škandinávie od BUBO pre jednu osobu. Výherca si môže uplatniť 50% zľavu pre druhú osobu, ktorú by chcel na daný zájazd zobrať so sebou. Detailný popis poznávacieho zájazdu nájdete na BUBO stránke

Poznávací zájazd sa bude konať v piatich možných termínoch v máji až auguste 2019.

Podľa zákona 595/2003 o dani z príjmov, jeho neskorších dodatkov, v zmysle § 9 ods. 2 písm. l) a m) si výhru zdaňuje výherca. Celková hodnota výhry bude výhercovi oznámená pri odovzdaní výhry.

2) Ďalšie ceny
2. cena - Zľava 500 € na zájazd s BUBO
3. cena - Zľava 300 € na zájazd s BUBO
4. cena - Osobné stretnutie s Larsom Keplerom + 8 kníh vrátane novinky s podpismi autorov

5. cena - 10 severských krimi podľa svojho výberu
6. až 100. cena - Kniha podľa vlastného výberu (spolu 95 kníh)

3) Výhry budú výhercom zaslané kuriérom alebo klasickou poštou Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia ankety na adresu výhercu, ktorú výherca nahlási organizátorovi súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu organizátorom. V prípade nemožnosti doručenia výhry napr. jej neprevzatí výhercom, chybne uvedenej adresy či mena a priezviska súťažiaceho prepadá táto výhra bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ ankety nezodpovedá za nedoručenie, príp. poškodenie, či stratu výhry počas prepravy. Účasťou v ankete prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto ankety a s tým, že vyhlasovateľ ankety je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa ankety, bez nároku na odmenu.

4) Pravidlá tejto ankety sú k dispozícii na internetovej adrese www.severskekrimi.sk.

VI. Osobitné ustanovenia ankety

1) Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.

2) V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

3) Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

4) Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

5) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

6) Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

7) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

V Bratislave dňa 20. 1. 2019

IKAR, a.s.,
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

A.I.S. s.r.o.,
Technický realizátor súťaže

Anketa / Enkät

Podľa čoho sa rozhodujete pre nové severské krimi?